หน้าแรก สมัครแข่งขัน ติดต่อเรา

พิธีการและนิทรรศการ

 1. พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
 2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
 3. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด สมัครแข่งขัน รายชื่อผู้สมัคร

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด สมัครแข่งขัน รายชื่อผู้สมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2565
 • แข่งขันวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30น.

กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด สมัครแข่งขัน รายชื่อผู้สมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 12 สิงหาคม 2565
 • แข่งขันวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.00น.

วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด สมัครแข่งขัน รายชื่อผู้สมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2565
 • แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-15.00 น.

การแข่งขันอื่นๆ

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น

รายละเอียด สมัครแข่งขัน รายชื่อผู้สมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2565
 • แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 เป็นต้นไป

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย (ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน)

รายละเอียด รายชื่อผู้สมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2565
 • แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น.

การแข่งขันประกวดสื่อสร้างสรรค์ระดับมัธยมปลาย ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนไทยรู้ทันภัยทางไซเบอร์"

รายละเอียด สมัครแข่งขัน ส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2565
 • แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.

กิจกรรมจาก 4 ภาควิชา

ภาควิชาฟิสิกส์
 1. นิทรรศการอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
 2. นิทรรศการสื่อการเรียนการสอน
ภาควิชาเคมี
 1. เคมีบันเทิง
 2. เคมี ดี.ไอ.วาย.
 3. Start Chem
 4. ไอศกรีมไนโตรเจนเหลว
 5. การไทเทรต
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 1. เปิดโลกสิ่งมีชีวิต
 2. ศิลปะจากธรรมชาติ
 3. จป. น้อยค้นหาอันตราย
 4. แชะ แชร์ เช็คอิน @Occ UBU
 5. โรคติดเชื้อจากไวรัส
 6. เห็ดหรรษา
 7. โลกจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
 8. สอยดาวขยะรีไซเคิล
 9. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 10. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
 1. เกมคณิตศาสตร์
 2. เปิดโลก ICT
 3. ประกวดสื่อสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. E – sports

ดาวน์โหลด