หน้าแรก สมัครแข่งขัน ติดต่อเรา

พิธีการและนิทรรศการ

 1. พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
 2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
 3. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด รายชื่อผู้สมัคร

กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด รายชื่อผู้สมัคร

วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด รายชื่อผู้สมัคร

การแข่งขันอื่นๆ

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น

รายละเอียด รายชื่อผู้สมัคร

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย

รายละเอียด รายชื่อผู้สมัคร

การแข่งขันประกวดสื่อสร้างสรรค์ระดับมัธยมปลาย ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนไทยรู้ทันภัยทางไซเบอร์"

รายละเอียด สมัครแข่งขัน ส่งผลงาน รายชื่อผู้สมัคร

กิจกรรมจาก 4 ภาควิชา

ภาควิชาฟิสิกส์
 1. นิทรรศการอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
 2. นิทรรศการสื่อการเรียนการสอน
ภาควิชาเคมี
 1. เคมีบันเทิง
 2. เคมี ดี.ไอ.วาย.
 3. Start Chem
 4. ไอศกรีมไนโตรเจนเหลว
 5. การไทเทรต
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 1. เปิดโลกสิ่งมีชีวิต
 2. ศิลปะจากธรรมชาติ
 3. จป. น้อยค้นหาอันตราย
 4. แชะ แชร์ เช็คอิน @Occ UBU
 5. โรคติดเชื้อจากไวรัส
 6. เห็ดหรรษา
 7. โลกจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
 8. สอยดาวขยะรีไซเคิล
 9. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 10. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
 1. เกมคณิตศาสตร์
 2. เปิดโลก ICT
 3. ประกวดสื่อสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. E – sports

ดาวน์โหลด